README.koi8     (4876)
TG-0.9.8.tar.bz2 (3097748)
TG-files.tar.bz2  (4311)
gpc232.tar.bz2   (13815)
ukdd.tar.bz2   (200183)
uskk.tar.bz2   (128554)
uttt.tar.bz2   (186313)